Ippo ippo kirjoitusmerkkejä

Creative Commons License
Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International-lisenssillä. Saat siis käyttää teosta ja halutessasi muokata siitä omia versioita epäkaupallisiin tarkoituksiin. Katso lähdeluettelo otsikon Lähteet-alta.

Tämä kirja on suomalaisille B2-kielenopetukseen luotu oppimateriaali, jossa tutustutaan japanin kielen kanji-kirjoitusmerkkeihin. Se soveltuu myös itseopiskeluun. Materiaalin luomiseen on saatu rahoitus Opetushallituksen Jippii japania -hankkeelta.

Materiaalin alkuperäiset tekijät ovat Aino Haavisto, Mari Kimanen ja Takae Takanen. Heidät tavoittaa sähköpostitse osoitteesta jippii.japania (at) gmail.com. Otamme mielellämme vastaan kaikenlaisia kommentteja, parannusehdotuksia ja korjauksia! Kuulemme mielellämme myös, miten materiaali on toiminut erilaisissa opetustilanteissa, joissa sitä on hyödynnetty.

Japanin kirjoitusjärjestelmä on monimutkaisuudessaan yksi maailman kiehtovimmista - tervetuloa mukaan tutustumaan siihen!

Sinun tulee osata japanin hiragana- ja katakana-tavumerkit ennen kanjien opiskelun aloittamista tätä materiaali käyttäen, sillä tässä teoksessa kaikki merkkien lukutavat ja esimerkit annetaan vain niitä käyttäen. Lue ennen tämän materiaalin kanssa aloittamista myös alta osio Japanin kirjoitusjärjestelmä - se tarjoaa hyödyllistä perustietoa opiskelun pohjaksi.

Vaikka materiaali on tässä vaiheessa kokonaan sähköinen, se ei tarkoita että japania voisi oppia kirjoittamaan ja lukemaan vain ruutua tuijottaen! Merkkien kirjoittamista pitää harjoitella paperille, jotta sen oppii. Vaikka tavoitteena ei olisi sujuva käsinkirjoitustaito, käsin kirjoittaminen auttaa painamaan merkit mieleen. Lue tarkemmin merkkien opiskelusta Vinkkejä merkkien opiskeluun-osiosta.

Tässä teoksessa kanjimerkkejä esitellään järjestyksessä, joka keskittyy japania vieraana kielenä opiskelevalle alkeisopiskelijalle hyödyllisiin merkkeihin. Erityisesti on huomioitu peruskoulu- ja lukioikäisten tarpeita ja pyritty luomaan järjestys, joka sopii Ulla Saaren oppimateriaalin kanssa yhdessä käytettäväksi.

Tulossa lisätietoja, miten oppimateriaalia käytetään.

Japania kirjoitetaan kolmea eri merkistöä yhdistelevällä kirjoitusjärjestelmällä, jota nykyään täydentävät myös arabialaiset numerot ja latinalaiset aakkoset. Kolme merkistöä ovat hiragana, katakana ja kanjimerkistö, joista viimeksi mainitun oppimiseen tämä materiaali keskittyy. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että nykyjapanissa kanjeilla kirjoitetaan sisältösanat (verbit, substantiivit) ja hiraganalla funktiosanat (nk. partikkelit), ja katakanaa käytetään täydentävänä merkistönä esimerkiksi muille kuin kiinalaisille lainasanoille.

Hiragana ja katakana ovat tavumerkistöjä, joilla voidaan molemmilla ilmaista japanin kielen kaikki japanin kielessä merkitystä erottavat äänteet. Kanjit puolestaan ilmaisevat ääntämyksen sijaan morfeemeja, eli merkitystä kantavia kielen yksiköitä: sanoja tai sanaa pienempiä yksiköitä. Toisin kuin aakkosiin, kanjeihin liittyy siis aina ääntöasun lisäksi merkitys (ks. kuva 1).

Havainnollistava kaavakuva kanjien ja aakkosten erosta

Kanjit eivät koostu satunnaisista viivoista ja niihin liitetyistä ääntöasuista, vaan sekä visuaalinen, äänteellinen muoto että merkkien merkitys noudattelevat monia sääntöjä. Visuaalisella tasolla merkkien pienimpiä rakenneosasia ovat vedot, joita perinteisesti lasketaan olevan kahdeksan erilaista. Kanjien komponentit muodostuvat näistä vedoista ja kukin kanji yhdestä tai useammasta komponentista. Perinteisesti komponentteja on laskettu olevan 214 (nk. kangxi-radikaalit, vuonna 1716 keisari Kangxin aikana kootun sanakirjan mukaan nimettynä), mutta käytännössä merkeissä esiintyy myös komponentteja, jotka eivät löydy tuosta perinteisestä listasta. Kaikki kymmenet tuhannet kanjimerkit koostuvat silti suhteellisen vähälukuisesta määrästä rakennuspalikoita. Kanjeja opiskellessa komponenttien tuntemuksesta on paljon hyötyä.

Kanjimerkkien luokittelua ja merkkien komponentit

Yleinen harhakäsitys on, että kaikki kanjit olisivat ”kuvamerkkejä”, mutta käytännössä vain pieni osa nykyisistä merkeistä on piktografisia eli perustuu kuviin (esim. 木 'puu'). Piktografisten merkkien (1) ohella muut kanjien pääluokat ovat 2) yksinkertaiset ideografiset merkit, jotka kuvaavat jonkin abstraktin konseptin visuaalisesti (下 'alla', 上 'yllä'), 3) yhdistelmä-ideografiset merkit (休 'lepo': koostuu komponenteista 亻 'ihminen' ja 木 'puu') ja 4) foneettis-semanttiset, joista viimeksi mainittuja on suurin osa kirjoitusmerkeistä. Foneettis-semanttiset merkit koostuvat merkin semanttisesta, suurpiirteistä merkitystä kuvaavasta osasta sekä merkin äännearvoa kuvaavasta foneettisesta osasta (ks. esimerkki alempaa). Kullakin semanttisella komponentilla on oma perusmerkityksensä, toisilla läpinäkyvämpi kuin toisilla – esimerkkejä selkeistä kategorioista ovat esim. 水 'vesi' (monissa nesteisiin liittyvissä kanjeissa) ja 艸 'ruoho' (monissa kasveihin liittyvissä kanjeissa).

Komponentin tärkeä erityistapaus on radikaali (部首 bushu, suomeksi myös esim. tunniste, juuriosa). Kunkin kanjin komponenteista yksi tietty on radikaali, ja tätä komponenttia käytetään kanjien luokittelussa. Latinalainen merkistö on helppo järjestää kaikille tutun aakkosjärjestyksen mukaan, mutta kanjien määrän vuoksi niiden kohdalla järjestys ei voi perustua ulkoa opeteltavaan listaan. Siksi kanjit on perinteisesti järjestetty kangxi-radikaalien mukaan: kukin kanji löytyy paperisesta sanakirjasta siihen liittyvän radikaalin kohdalta. Usein radikaali on mielekäs merkin kannalta: tyypillisesti semanttis-foneettisen merkin semanttinen tai foneettinen osa, mutta ei läheskään aina.

Kanjien fonologinen arvo perustuu tyypillisesti sekin komponentteihin, sillä foneettis-semanttiset merkit ovat syntyneet siten, että uutta sanaa vastaavalla tavalla äännettävää sanaa kuvaavasta merkistä on luotu uusi merkki lisäämällä siihen eri semanttisesta kategoriasta vihjaava merkitysradikaali. Esimerkiksi merkki 青 'sininen', jonka eräs ääntöasu on SEI, on yhdistetty komponenttiin 日, 'aurinko', jolloin on saatu kirkasta säätä tarkoittava merkki 晴 SEI. Käytännössä nykyjapanissa nämä yhteydet ovat harvoin näin yksinkertaisia, sillä foneettis-semanttiset yhdistelmämerkit on pääosin lainattu kiinasta, ja merkin tai komponentin ääntämys on usein muuttunut ajan myötä.

Lista perinteisistä kangxi-radikaaleista löytyy esimerkiksi Wikipediasta, myös yleisyyden mukaan järjestettynä.

Kanjien erilaiset lukutavat ja muita esimerkkejä

Tyypillisimmillään kanji kuvaa siis sekä merkitystä että ääntämystä. Kiinassa kanjeilla on yleensä yksi tai enintään muutama ääntöasu, mutta japanissa tilanne on monimutkaisempi. Merkeillä on sekä nk. japanilaisia lukutapoja, kun'yomi (訓読み) että nk. kiinalaisia lukutapoja, on'yomi (音読み). Kun-lukutapa on tyypillisesti morfeemin japanilainen ääntämys, esimerkiksi merkillä 人 hito, 'ihminen'. On-lukutapa puolestaan on lainattu kiinasta ja perustuu siten morfeemin kiinalaiseen ääntämisasuun, merkin 人 tapauksessa niitä ovat jin ja nin. Sekä kun- että on-lukutapoja saattaa samalla merkillä olla myös useita: on tärkeä muistaa, missä yhteydessä käytetään mitäkin lukutapaa. Yleensä kanjimerkkien esiintyessä yksinään, yksittäisinä sanoina, käytetään niiden kun-lukutapaa. Sen sijaan yhdyssanoissa on tavallisesti käytössä on-lukutapa. Esimerkiksi alla olevassa lauseessa ovat käytössä sekä kun-lukutapa hito että yhdyssanassa nihonjin ‘japanilainen’ on-lukutapa jin.

その 人 は 有名な 日本人 です。
sono hito wa yuumei na nihon+jin desu.
”Se henkilö on kuuluisa japanilainen.”

Moniin kanjisanoihin liittyy hiraganalla kirjoitettuja osia. Okurigana tarkoittaa kanjisanaan hiraganalla liitettyä taivutuspäätettä esimerkiksi verbeillä ja adjektiiveilla. Esimerkiksi sanassa 大きい ookii ‘iso’ kanjiin liittyy kahden hiraganamerkin pituinen pääte. Okuriganan ohella kanjeihin liittyy toisinaan muitakin liitteitä, kuten kohtelias etuliite o-/go- vaikkapa sanassa ご質問 ‘kysymys (kohteliaasti)’.

Kanjien komponenteista oli puhetta Luokittelua-osan alussa. Tutkitaan esimerkkinä kanjia 時, ‘aika, tunti’. Se jakautuu kahteen vierekkäin olevaan komponenttiin, jotka ovat 日 ja 寺. 日 on merkin radikaali eli komponentti jonka perusteella se luokitellaan. Komponentti 日 tarkoittaa mm. päivää, ja se toimiikin tässä merkissä merkitystä kuvaavana komponenttina: merkki liittyy jotenkin ajan kulumiseen. Merkin 寺 merkitys on temppeli, eikä se liity merkityksensä puolesta kanjiin 時, vaan toimii foneettisena komponenttina (ääntämystä kuvaavana komponenttina): sen on-lukutapa on ji, samoin kuin 時-merkinkin.

Monesta komponentit koostuvat vielä pienemmistä komponenteista. 寺 koostuu päällekkäin olevista komponenteista 土 ‘maa’ ja 寸 ‘tuuma’, jotka nekin historiallisesti olivat foneettinen ja semanttinen osa, vaikka niiden osalta yhteys ei enää nykypäivänä ole selvä.

当教材はクリエイティブ・コモンズのライセンスにおいて、非営利目的のみ利用・編集等が可能です。なお、教材はリンクを通してシェアしております。ライセンスはCC BY-NC-SA 4.0です。

当教材は中学校から始める外国語としての日本語の漢字教材で、自主学習にも適しています。教材作成に当たっては、国家教育委員会の「Jippii japaniaプロジェクト」からの援助を受けております。

教材作成メンバーはアイノ・ハーヴィスト、マリ・キマネン、タカネン隆江の3名です。お問い合わせはjippii.japania (at) gmail.comです。あらゆるお問い合わせにお答えできるよう努めます。また、各教育現場において当教材がどのように活用されたか等、お聞かせいただけると大変嬉しく思います。

Lataa Anki-pakka
Lataa ylläolevasta napista Anki-ohjelmaan sopiva kertauskorttipakka, jolla voit kerrata tässä materiaalissa opiskeltuja sanoja. Anki-ohjelman tietokoneelle saat ilmaiseksi ladattua täältä. Se on saatavilla ilmaiseksi myös Android-mobiililaitteille täältä ja maksullisenä Applen mobiililaitteille täältä.

Kokonaisuus 1

yksi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ひと・つ、イチ


一つ・ひとつ 1 kpl
一ぴき・いっぴき 1 pieni eläin
一人・ひとり ! 1 ihminen

Merkin vetojen lukumäärä: 1
一 Jisho-sanakirjassa


1. merkki
kaksi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ふた・つ、ニ


二つ・ふたつ 2 kpl
二ひき・にひき 2 pientä eläintä
二人・ふたり ! 2 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 2
二 Jisho-sanakirjassa


2. merkki
kolme

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: みっ・つ、サン


三つ・みっつ 3 kpl
三びき・さんびき 3 pientä eläintä
三人・さんにん 3 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 3
三 Jisho-sanakirjassa


3. merkki
neljä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: よっ・つ、シ


四つ・よっつ 4 kpl
四ひき・よんひき 4 pientä eläintä
四人・よにん 4 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 5
四 Jisho-sanakirjassa


4. merkki
viisi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: いつ・つ、ゴ


五つ・いつつ 5 kpl
五ひき・ごひき 5 pientä eläintä
五人・ごにん 5 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 4
五 Jisho-sanakirjassa


5. merkki
kuusi

vetojärjestys

Komponentit: kattilankansi, kahdeksan
Merkin lukutapoja: むっ・つ、ロク


六つ・むっつ 6 kpl
六ぴき・ろっぴき 6 pientä eläintä
六人・ろくにん 6 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 4
六 Jisho-sanakirjassa


6. merkki
seitsemän

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: なな・つ、シチ


七つ・ななつ 7 kpl
七ひき・ななひき 7 pientä eläintä
七人・ななにん/しちにん 7 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 2
七 Jisho-sanakirjassa


7. merkki
kahdeksan

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: やっ・つ、ハチ


八つ・やっつ 8 kpl
八ぴき・はっぴき 8 pientä eläintä
八人・はちにん 8 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 2
八 Jisho-sanakirjassa


8. merkki
yhdeksän

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ここの・つ、キュウ


九つ・ここのつ 9 kpl
九ひき・きゅうひき 9 pientä eläintä
九人・きゅうにん 9 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 2
九 Jisho-sanakirjassa


9. merkki
kymmenen

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: とお、ジュウ


十・とう 10 kpl
十ぴき・じゅっぴき 10 pientä eläintä
十人・じゅうにん 10 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 2
十 Jisho-sanakirjassa


10. merkki
Tehtävät 1-1
mikä?

vetojärjestys

Komponentit: ihminen (人 kun tämä komponentti on merkin vasemmalla puolella), mahdollinen
Merkin lukutapoja: なに、なん


何・なに mikä
フィンランドは何ごですか。 Mitä kieltä Suomessa puhutaan?
何年生・なんねんせい moneskoluokkalainen
ルースさんは何年生ですか。 Monennellako luokalla Ruusu on?

Merkin vetojen lukumäärä: 7
何 Jisho-sanakirjassa


11. merkki
vuosi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ネン,とし


年・とし vuosi
お年はいくつですか。 Mikä vuosi nyt on?
二年生・にねんせい 2. luokkalainen
ティモさんは二ねんせいですか Onko Timo 2. luokkalainen?

Merkin vetojen lukumäärä: 6
年 Jisho-sanakirjassa


12. merkki
kuu; kuukausi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: つき、ガツ


月・つき kuu
月にうさぎはいますか。 Onko kuussa jäniksiä?
月・がつ kuukausi
いもうとが七月に生まれました。 Minulle syntyi pikkusisko heinäkuussa.
二か月・にかげつ kahden kuukauden aika
なつやすみはに二か月です。 Kesäloma on kahden kuukauden mittainen.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
月 Jisho-sanakirjassa


13. merkki
aurinko, päivä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ひ


日本・にほん・にっぽん Japani
日本はじしんがおおいです。 Japanissa on paljon maanjäristyksiä.
日・ひ aurinko
ゆう日がきれいです。 Auringonlasku on kaunis.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
日 Jisho-sanakirjassa


14. merkki
aika, tunti

vetojärjestys

Komponentit: aurinko, päivä, (buddhalainen) temppeli
Merkin lukutapoja: とき、ジ


時・とき aika
きゅうけいの時にたいそうしましょう。 Jumpataan tauoilla!
時・じ tunti
いま何時ですか。 Mitä kello on?

Merkin vetojen lukumäärä: 10
時 Jisho-sanakirjassa


15. merkki
osa, minuutti; ymmärtää; jakaa

vetojärjestys

Komponentit: kahdeksan, veitsi, miekka
Merkin lukutapoja: わかる、ブン


分・ふん、ぶん、ぷん minuutti
じゅぎょうは四時十五分におわります。 Oppitunti loppuu viisitoista yli neljä.
分かる・わかる ymmärtää
ロシアごは分かりません。 En ymmärrä venäjää.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
分 Jisho-sanakirjassa


16. merkki
Tehtävät 1-2
kirja; alkuperä; todellinen, aito; laskusana sylinterinmuotoisille esineille

vetojärjestys

Komponentit: puu, yksi
Merkin lukutapoja: ホン


本・ほん kirja
本をよむことがしゅみです。 Lukeminen on harrastukseni.
本当・ほんとう tosi
そのおはなしは本とうですか。 Onko tuo tarina tosi?

Merkin vetojen lukumäärä: 5
本 Jisho-sanakirjassa


17. merkki
elämä; syntymä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: セイ、いき・る、生まれ?


生年月日・せいねんがっぴ syntymäaika
生年月日をかいてください。 Kirjoittakaa syntymäaikanne.
先生、せんせい opettaja
きびしくない先生です。 Hän ei ole ankara opettaja.
生きる・いきる elää
ひゃくさいまで生きたいですか。 Haluaisitko elää satavuotiaaksi?
生まれ・うまれ syntynyt
何月生まれですか。Missä kuussa olet syntynyt?

Merkin vetojen lukumäärä: 5
生 Jisho-sanakirjassa


18. merkki
ihminen

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ひと、ニン、ジン


日本人・にほんじん japanilainen
先生は日本人じゃありません。 Opettaja ei ole japanilainen.
何人・なんにん kuinka monta henkilöä
きょうだいは何人ですか? Kuinka monta sisarusta sinulla on?
人・ひと ihminen
好きな人はいますか。 Onko sinulla mielitiettyä?
一人・ひとり ! 二人・ふたり ! 三人・さんにん ! yksi ihminen kaksi ihmistä kolme ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 2
人 Jisho-sanakirjassa


19. merkki
pieni

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ちいさい、ショウ


小さい・ちいさい pieni
小さいこえではなしましょう。 Puhutaanpas hiljaisella äänellä.
大中小・だいちゅうしょう suuri, keskikokoinen, pieni (esim. annoskoko)
サイズは大中小がございます。 Koot ovat, iso, keskikokoinen ja pieni.

Merkin vetojen lukumäärä: 3
小 Jisho-sanakirjassa


20. merkki
keskellä, sisällä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: なか、チュウ


中・なか keskellä; sisällä
リュックの中におかしがあります。 Repussa on herkkuja.
中学生・ちゅうがくせい yläkoululainen
ぼくは中学生です。 Olen yläkoululainen.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
中 Jisho-sanakirjassa


21. merkki
suuri

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ダイ、おおきい


大きい・おおきい iso
大きいサイズでおねがいします。 Saisinko ison [vaatekoon].
大学・だいがく yliopisto
あねは大学生です。 Isosiskoni on yliopisto-opiskelija.

Merkin vetojen lukumäärä: 3
大 Jisho-sanakirjassa


22. merkki
Tehtävät 1-3

Kokonaisuus 2

vanha

vetojärjestys

Komponentit: kymmenen, suu
Merkin lukutapoja: ふるい、コ


古い・ふるい vanha
フィンランドには古いですが、いいたてものがたくさんあります。 Suomessa on paljon vanhoja, mutta yhä hyviä rakennuksia.
中古・ちゅうこ käytetty
このカメラは中古ですよ。 Tämä kamera on ostettu käytettynä.

Merkin vetojen lukumäärä: 5
古 Jisho-sanakirjassa


23. merkki
uusi

vetojärjestys

Komponentit: "puuhun kiivennyt ihminen", kirves
Merkin lukutapoja: あたらしい、シン


新しい・あたらしい uusi
新しいスマートフォンがほしいです。 Haluan uuden puhelimen.
新年・しんねん uusivuosi
「あけましておめでとうございます」は新年のあいさつです。 あけましておめでとうございます on uudenvuoden tervehdys.

Merkin vetojen lukumäärä: 13
新 Jisho-sanakirjassa


24. merkki
kirkas, valoisa

vetojärjestys

Komponentit: aurinko, päivä, kuu; kuukausi
Merkin lukutapoja: あかるい


明日・あした huominen
明日は明日のかぜがふきます。 Huomenna tuulee huomisen tuulet.
明るい・あかるい kirkas, valoisa; iloinen
あねは明るくて、げんきがいいです。 Isosiskoni on hyväntuulinen ja terve.

Merkin vetojen lukumäärä: 8
明 Jisho-sanakirjassa


25. merkki
ääni

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: おと、オン


音・おと ääni
となりのへやで大きな音がしました。 Viereisestä huoneesta kuului kovaa ääntä.
音楽・おんがく musiikki
どんな音楽が好きですか。 Millaisesta musiikista pidät?

Merkin vetojen lukumäärä: 9
音 Jisho-sanakirjassa


26. merkki
pimeä, hämärä; synkkä

vetojärjestys

Komponentit: aurinko, päivä, ääni
Merkin lukutapoja: アン、くらい


暗い・くらい pimeä; synkkä
フィンランドでいつがいちばん暗いですか。 Milloin Suomessa on kaikista pimeintä?
暗記する・あんきする opetella ulkoa
かんじは暗きしてください。 Opettele kanjit ulkoa.

Merkin vetojen lukumäärä: 13
暗 Jisho-sanakirjassa


27. merkki
valkoinen

vetojärjestys

Komponentit: 丿 katakana no, aurinko, päivä
Merkin lukutapoja: しろ、しろい


白い・しろい valkoinen
りんごのはなは白いです。 Omenankukat ovat valkoisia.
白黒・しろくろ mustavalkoinen
むかしのテレビは白黒でした。 Ennen vanhaan televisio(n kuva) oli mustavalkoinen.

Merkin vetojen lukumäärä: 5
白 Jisho-sanakirjassa


28. merkki
musiikki; kiinnostava; mukava, hauska, iloinen; mukava, helppo

vetojärjestys

Komponentit: & "purkautuneet langat", C None, D None, P None, - None, 8 None, 9 None, A None, E None, ; None, valkoinen, puu
Merkin lukutapoja: たのしい、ガク


楽しい・たのしい kiinnostava; hauska, mukava
音楽のクラスは楽しいです。 Musiikkitunneilla on hauskaa.

Merkin vetojen lukumäärä: 13
楽 Jisho-sanakirjassa


29. merkki
Tehtävät 2-1
suu

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: コウ,くち


口・くち suu
口を大きくあけてください。 Avaa suu isoksi.
人口・じんこう väkiluku
日本の人口は何人ですか Mikä on Japanin väkiluku?

Merkin vetojen lukumäärä: 3
口 Jisho-sanakirjassa


30. merkki
silmä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: モク,め,-め


目・め silmä
上野(うえの)さんは 目がいい。 Uenon näkö on hyvä. (silmät ovat hyvät)
目的・もくてき päämäärä, tavoite; aie, tarkoitus
科目・かもく kouluaine

Merkin vetojen lukumäärä: 5
目 Jisho-sanakirjassa


31. merkki
käsi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ズ,て


手・て käsi
手を二かいたたいておじぎをします。 Taputa kaksi kertaa ja kumarra.
上手・じょうず ! hyvä jossakin
日本ごが上手な子です。 Lapsi, jonka japani on hyvää
下手・へた ! huono jossakin
フィンランドごが下手です。 Olen huono suomen kielessä.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
手 Jisho-sanakirjassa


32. merkki
yllä, ylös

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ジョウ、うえ、あがる、あげる


上・うえ yläpuoli, ylä-
テーブルの上にくだものがあります。 Pöydän päällä on hedelmiä.
年上・としうえ vanhempi (ihminen)
年上のせいとを「せんぱい」といいます。 Vanhempia oppilaita kutsutaan sempaiksi.
上がる・あがる nousta
上げる・あげる nostaa

Merkin vetojen lukumäärä: 3
上 Jisho-sanakirjassa


33. merkki
alla, alas

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: した、さげる、さがる、ください


下・した alapuoli, ala-
年下・としした nuorempi (ihminen)
年下の生とを「こうはい」といいます。 Nuorempia oppilaita kutsutaan koohaiksi.
下がる・さがる laskea, alentua, pudota
下げる・さげる 下さい・ください laskea alas saisinko
それ下さい。 Saisinko sen.

Merkin vetojen lukumäärä: 3
下 Jisho-sanakirjassa


34. merkki
Tehtävät 2-2
nainen

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ジョ,おんな


女・おんな nainen
あの女の人は小学こうのせん生です。 Tuo nainen on alakoulun opettaja.
女の子・おんなのこ tyttö
あの女の子は小さいです。 Tuo tyttö on pieni.
男女・だんじょ miehet ja naiset
ロックは男女に人気があります。 Sekä miehet että naiset pitävät rock-musiikista.
女性・じょせい naishenkilö, naispuolinen

Merkin vetojen lukumäärä: 3
女 Jisho-sanakirjassa


35. merkki
lapsi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: シ、こ


子ども・こども lapsi
子どもはそとであそんでいます。 Lapset leikkivät ulkona.
男子・だんし poika
男子のトイレはどこですか。 Missä miesten vessa on?
女子・じょし tyttö

Merkin vetojen lukumäärä: 3
子 Jisho-sanakirjassa


36. merkki
pitää jostakin; mieluinen

vetojärjestys

Komponentit: nainen, lapsi
Merkin lukutapoja: このむ、すき


好き・すき pitää jostakin, mieluinen
好きなどうぶつは何ですか。 Mistä eläimestä pidät?
大好き・だいすき pitää paljon jstkin, rakastaa, erittäin mieluinen
子どもはアイスクリームが大好きです。 Lapset rakastavat jäätelöä.
お好み焼き・おこのみやき okonomiyaki (japanilainen ruokalaji)
お好みやきはかんたんす。 Okonomiyaki on helppoa.

Merkin vetojen lukumäärä: 6
好 Jisho-sanakirjassa


37. merkki
mies

vetojärjestys

Komponentit: riisipelto, voima
Merkin lukutapoja: ダン、おとこ


男・おとこ mies
きのう、ゆうめいな男の人を見ました。 Näin eilen kuuluisan miehen.
男の子・おとこのこ poika
男性・だんせい mieshenkilö, miespuolinen

Merkin vetojen lukumäärä: 7
男 Jisho-sanakirjassa


38. merkki
musta

vetojärjestys

Komponentit: riisipelto, maa, maaperä, tuli-merkin (火) variantti, kun komponentti esiintyy merkin alaosana
Merkin lukutapoja: コク、くろ、くろい


黒い・くろい musta
黒い色は好きじゃないです。 En pidä mustasta väristä.
黒板・こくばん liitutaulu
先生は黒ばんに日本ごのぶんをかきました。 Opettaja kirjoitti liitutaululle japaninkielisiä lauseita

Merkin vetojen lukumäärä: 11
黒 Jisho-sanakirjassa


39. merkki
väri

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: いろ


色・いろ väri
明るい色がすきです。 Pidän kirkkaista väreistä.
何色・なにいろ minkä värinen?
ゆきさんのでんわは何色ですか。 Minkä värinen puhelin Yukilla on?

Merkin vetojen lukumäärä: 6
色 Jisho-sanakirjassa


40. merkki
sata

vetojärjestys

Komponentit: yksi, valkoinen
Merkin lukutapoja: ヒャク,ビャク


百・ひゃく sata

Merkin vetojen lukumäärä: 6
百 Jisho-sanakirjassa


41. merkki
tuhat

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: セン,ち


千・せん tuhat

Merkin vetojen lukumäärä: 3
千 Jisho-sanakirjassa


42. merkki
10 000

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: マン


万・まん 10 000
フィンランドの人口は五百五十万人ぐらいです。 Suomen väkiluku on 5,5 miljoonaa (japaniksi: 550 x 10 000).

Merkin vetojen lukumäärä: 3
万 Jisho-sanakirjassa


43. merkki
ympyrä; jeni

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: エン


円・えん jeni
日本人は一万円さつが大好きです。 Japanilaiset pitävät kovasti 10 000 jenin setelistä
何円・なんえん montako jeniä?

Merkin vetojen lukumäärä: 4
円 Jisho-sanakirjassa


44. merkki
Tehtävät 2-3
vesi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: スイ,みず


水・みず (kylmä) vesi
フィンランドの水はおいしいです。 Suomalainen vesi on hyvänmakuista.
水よう日・すいようび keskiviikko
水よう日にテニスをします。 Keskiviikkona pelaan tennistä.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
水 Jisho-sanakirjassa


45. merkki
kala

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ギョ,さかな


魚・さかな kala
肉より魚のほうが好きです。 Pidän enemmän kalasta kuin lihasta.
金魚 kultakala
小魚・こざかな syötävä pikkukala

Merkin vetojen lukumäärä: 11
魚 Jisho-sanakirjassa


46. merkki
liha

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ニク


肉・にく liha
肉が好きですか。 Pidätkö lihasta?
魚肉・ぎょにく kalan liha
魚肉ソーセージは好きですか。 Pidätkö kalanakeista?

Merkin vetojen lukumäärä: 6
肉 Jisho-sanakirjassa


47. merkki
lehmä, nauta

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ギュウ,うし


牛・うし lehmä, härkä, nauta
牛の
牛肉・ぎゅうにく naudanliha
牛乳・ぎゅうにゅう lehmänmaito
牛にゅうはおいしくないです。 Maito ei ole hyvänmakuista.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
牛 Jisho-sanakirjassa


48. merkki
mennä sisään

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: いり、いれる、はいる


入る・はいる mennä sisään, tulla sisään
先にお入り下さい Menkää vain edeltä (kylpyyn).
入れる・いれる laittaa sisään
ここにカードを入れてください。 Laittakaa kortti tähän (ohje laitteessa tms.)
入口・いりぐち sisäänkäynti
入り口はあそこです。 Sisäänkäynti on tuolla.

Merkin vetojen lukumäärä: 2
入 Jisho-sanakirjassa


49. merkki
mennä ulos

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: で、でる、だす


出る・でる mennä ulos, tulla ulos
はなみずが出る。 Nenä vuotaa (oik. nenästä tulee räkää)
出す・だす ottaa ulos
しゅくだいを出してください。 Ottakaa kotiläksyt esille ("ulos")
出口・でぐち uloskäynti
出口はどこですか。 Missä on uloskäynti?

Merkin vetojen lukumäärä: 5
出 Jisho-sanakirjassa


50. merkki
Tehtävät 2-4

Kokonaisuus 3

tuli

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja:


火・ひ tuli, liekki
火曜日・かようび tiistai

Merkin vetojen lukumäärä: 4
火 Jisho-sanakirjassa


51. merkki
puu

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja:


木・き puu
木曜日・もくようび torstai

Merkin vetojen lukumäärä: 4
木 Jisho-sanakirjassa


52. merkki
kulta; metalli; raha

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja:


金・かね raha
金曜日・きんようび perjantai
金・きん kulta

Merkin vetojen lukumäärä: 8
金 Jisho-sanakirjassa


53. merkki
maa, maaperä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja:


土・つち maa, maaperä
土曜日・どようび lauantai

Merkin vetojen lukumäärä: 3
土 Jisho-sanakirjassa


54. merkki
korva

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja:


耳・みみ korva

Merkin vetojen lukumäärä: 6
耳 Jisho-sanakirjassa


55. merkki
kuulla; kuunnella; kysyä

vetojärjestys

Komponentit: portti, korva
Merkin lukutapoja:


聞く・きく kuulla; kuunnella; kysyä
新聞・しんぶん sanomalehti

Merkin vetojen lukumäärä: 14
聞 Jisho-sanakirjassa


56. merkki
nähdä; katsoa

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja:


見る・みる nähdä; katsoa; kokeilla
意見・いけん???

Merkin vetojen lukumäärä: 7
見 Jisho-sanakirjassa


57. merkki
kauppa

vetojärjestys

Komponentit: 广 Kanjin merkityksiä englanniksi: dotted cliff radical (no. 53);, ennustus
Merkin lukutapoja:


店・みせ kauppa, liike

Merkin vetojen lukumäärä: 8
店 Jisho-sanakirjassa


58. merkki
oikea

vetojärjestys

Komponentit: 𠂇 , suu
Merkin lukutapoja:


右・みぎ oikea
左右・さゆう vasen ja oikea

Merkin vetojen lukumäärä: 5
右 Jisho-sanakirjassa


59. merkki
vasen

vetojärjestys

Komponentit: 𠂇 , työ; taitavuus
Merkin lukutapoja:


左・ひだり vasen
左手・ひだりて vasen käsi

Merkin vetojen lukumäärä: 5
左 Jisho-sanakirjassa


60. merkki
opiskella

vetojärjestys

Komponentit: ¤ , lapsi
Merkin lukutapoja:


学校・がっこう koulu
大学・だいがく yliopisto
学生・がくせい opiskelija

Merkin vetojen lukumäärä: 8
学 Jisho-sanakirjassa


61. merkki
Kanjin merkityksiä englanniksi: exam, school, printing, proof, correction;

vetojärjestys

Komponentit: puu, Kanjin merkityksiä englanniksi: mingle, mixing, association, coming & going;
Merkin lukutapoja:


高校・こうこう lukio
中学校・ちゅうがっこう yläkoulu
小学校・しょうがっこう alakoulu

Merkin vetojen lukumäärä: 10
校 Jisho-sanakirjassa


62. merkki
Kanjin merkityksiä englanniksi: before, ahead, previous, future, precedence;

vetojärjestys

Komponentit: , ihmisjalat
Merkin lukutapoja:


先・さき
お先にしつれいします。
先生・せんせい opettaja
先月・せんげつ viime kuu

Merkin vetojen lukumäärä: 6
先 Jisho-sanakirjassa


63. merkki
Kanjin merkityksiä englanniksi: behind, back, later;

vetojärjestys

Komponentit: Kanjin merkityksiä englanniksi: stop, linger, loiter, going man radical (no. 60);, Kanjin merkityksiä englanniksi: late, delayed, winter radical (no. 34);, Kanjin merkityksiä englanniksi: short thread radical (no. 52);
Merkin lukutapoja:


後・あと

Merkin vetojen lukumäärä: 9
後 Jisho-sanakirjassa


64. merkki
Kanjin merkityksiä englanniksi: in front, before;

vetojärjestys

Komponentit: Kanjin merkityksiä englanniksi: grass, straw, herbs, weeds;, kuu; kuukausi, Kanjin merkityksiä englanniksi: knife, standing sword radical (no. 18);
Merkin lukutapoja:


前・まえ
下名前・したなまえ

Merkin vetojen lukumäärä: 9
前 Jisho-sanakirjassa


65. merkki
Kanjin merkityksiä englanniksi: homecoming, arrive at, lead to, result in;

vetojärjestys

Komponentit: Kanjin merkityksiä englanniksi: knife, standing sword radical (no. 18);, Kanjin merkityksiä englanniksi: broom;
Merkin lukutapoja:


帰る・かえる palata takaisin

Merkin vetojen lukumäärä: 10
帰 Jisho-sanakirjassa


66. merkki
Kanjin merkityksiä englanniksi: come, due, next, cause, become;

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja:


来る・くる tulla
来月・らいげつ ensi kuu
来年・らいねん ensi vuosi

Merkin vetojen lukumäärä: 7
来 Jisho-sanakirjassa


67. merkki
mennä

vetojärjestys

Komponentit: Kanjin merkityksiä englanniksi: stop, linger, loiter, going man radical (no. 60);, Kanjin merkityksiä englanniksi: to take small steps, Korean place name;
Merkin lukutapoja: い・く


行く・いく mennä
行う・おこなう???

Merkin vetojen lukumäärä: 6
行 Jisho-sanakirjassa


68. merkki
syödä; ruoka

vetojärjestys

Komponentit: Kanjin merkityksiä englanniksi: northeast (Oriental zodiac), stopping, good radical (no. 138);, 𠆢 Ei tunnettuja englanninnoksia;, Kanjin merkityksiä englanniksi: dot, tick or dot radical (no. 3);
Merkin lukutapoja: たべ・る、しょく


食べる・たべる syödä
食べ物・たべもの???
食事・しょくじ???

Merkin vetojen lukumäärä: 9
食 Jisho-sanakirjassa


69. merkki
Kanjin merkityksiä englanniksi: morning, dynasty, regime, epoch, period, (North) Korea;

vetojärjestys

Komponentit: 𠦝 Ei tunnettuja englanninnoksia;, kuu; kuukausi
Merkin lukutapoja:


朝・あさ aamu
朝食・ちょうしょく aamiainen

Merkin vetojen lukumäärä: 12
朝 Jisho-sanakirjassa


70. merkki
keskipäivä, päivä

vetojärjestys

Komponentit: Kanjin merkityksiä englanniksi: shaku, Japanese foot, measure, scale, rule;, Kanjin merkityksiä englanniksi: daybreak, dawn, morning;
Merkin lukutapoja:


昼・ひる keskipäivä, päivä
昼食・ちゅうしょく lounas

Merkin vetojen lukumäärä: 9
昼 Jisho-sanakirjassa


71. merkki
ilta, yö

vetojärjestys

Komponentit: kattilankansi, ihminen (人 kun tämä komponentti on merkin vasemmalla puolella), & "purkautuneet langat", C None, D None, P None, - None, 8 None, 9 None, F None, 3 None, ; None
Merkin lukutapoja:


夜・よる ilta, yö
夜中・よなか keskiyö

Merkin vetojen lukumäärä: 8
夜 Jisho-sanakirjassa


72. merkki
Kanjin merkityksiä englanniksi: rest, day off, retire, sleep;

vetojärjestys

Komponentit: ihminen (人 kun tämä komponentti on merkin vasemmalla puolella), puu
Merkin lukutapoja:


休み・やすみ tauko; loma; lepo
休日・きゅうじつ vapaapäivä

Merkin vetojen lukumäärä: 6
休 Jisho-sanakirjassa


73. merkki